Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Strona główna
Strona główna szkolenia doradztwo
SZUKAJ SZKOLENIA:   
dodaj do ulubionych
prześlij znajomemu
Agencja Zamówień Publicznych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych poz. 233/2011r. zobacz
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Gdańsk pod nr: 2.22/00124/2017 z dnia 27.06.2017 zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 645 z póŸn zm.) zobacz
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z zakresu zamówień publicznych?
Podaj swój email:
AKREDYTACJA
Pracownicy nie muszą płacić podatku dochodowego od szkoleń, które sfinansował im w całości pracodawca - wyroki sądów admnistracyjnych więcej

PYTANIA

SłOWNICZEK

o firmie kliknij tutaj
kwalifikacje kliknij tutaj
doświadczenie kliknij tutaj
kontrahenci kliknij tutaj

Doświadczenie

Charakterystyka podmiotu w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej w zamówieniach publicznych:

 1. Szkolenia w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych prowadzone od 1995 osobiście przez Hannę Has (poprzednie nazwisko Hanna Furman)
  • ok 1000 przeprowadzonych szkoleń = 1952 dni szkoleniowe = ok. 15000 godzin zajęć dydaktycznych
  • ponad 15500 przeszkolonych osób.
 2. Szkolenia prowadzone są w sposób ciągły od początku 1995r.
 3. Metodologia zajęć: - metoda interakcyjna, zajęcia 2 i 3 dniowe - warsztaty i 1 - dniowe - seminaria, do 20.10.2014r. uruchomiliśmy szkolenia na Specjalistę d/s Zamówień Publicznych w cyklu 2 razy po 5 dni.
 4. Wykorzystywane programy w szkoleniach:
  1. programy zatwierdzone przez Prezesa UZP:
   • kurs podstawowy I stopnia - ABC udzielania zamówień publicznych - 2 dni,
   • kurs podstawowy II stopnia- - Poprawna Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia + Ocena Ofert - 2 dni
  2. programy autorskie sporządzone przez mgr inż. Hannę Has. - wszystkie pozostałe szkolenia

Szkolenia prowadzone są systematycznie na terenie całego kraju, a także odbywają się na indywidualne zlecenie w jednostkach Zamawiającego. Wśród nich znalazły się między innymi:

 1. Uniwersytet Warszawski,
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,
 3. Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Warszawie,
 4. Narodowy Bank Polski w Warszawie,
 5. Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
 6. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.więcej

Średnia ocena za przygotowanie wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć ze wszystkich szkoleń, wynikająca z kwestionariusza oceny w skali 10 - punktowej przekracza 9 punktów.

Charakterystyka podmiotu w zakresie prowadzonej działalności doradczej w zamówieniach publicznych

(w tym: opracowywanie dokumentacji postępowania niezbędnej do jego wszczęcia, prowadzenie postępowania w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej, sporządzanie protokołu postępowania)
 1. Świadczenie usług doradczych przy zamówieniach do 30 000 EURO w zakresie: - robót budowlanych dotyczących budowy i remontu budynków oraz wykonania infrastruktury technicznej.
  • dostaw: materiałów biurowych, żywności, środków czystości, sprzętu, paliwa, części zamiennych do maszyn i aut, opału, olejów, sprzętu komputerowego i oprogramowania, planszy gimnastycznej, sprzętu pożarniczego, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, materiałów budowlanych, samochodów.
  • usług: letniego i zimowego utrzymania terenów, obsługi bankowej, usługi geodezyjno-kartograficznej, zabiegi leśne ochronne, wyboru inwestora zastępczego, opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, sporządzania ekspertyz
 2. Świadczenie usług doradczych dla zamówień o wartości powyżej 30 000 EURO:robót budowlanych:
  • konsultowanie poprawności przebiegu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Ustka przy kontrakcie o wartości 9,5 mln EURO w świetle zmian do umowy i etapowania inwestycji
  • opiniowanie materiałów przetargowych w przetargu nieograniczonym o wartości 2,5 mln EURO na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami dla Kwidzyna
  • konsultowanie przetargu nieograniczonego o wartości 250 tys. EURO na roboty adaptacyjno-remontowe nowej siedziby MZK w Słupsku
  • przeprowadzenie postępowania na budowę basenu pływackiego w m. Rowy w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji o wartości 50 tys. EURO
  dostaw:
  • udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze biegłego ds. zamówień publicznych w przetargu o wartości 3,5 mln EURO na zakup autobusów dla komunikacji miejskiej w Słupsku połączone z sprawdzeniem poprawności badania ofert
  • analiza dokumentacji postępowania, rozpatrzenie protestów oraz przygotowanie stanowiska na rozprawę arbitrażową w przetargu nieograniczonym o wartości 1,2 mln EURO na zakup oleju napędowego dla potrzeb MZK w Słupsku
  • skonsultowanie wyboru trybu zapytania o cenę o wartości 1,2 mln EURO i przygotowanie wniosku w tej sprawie do Prezesa UZP zakup oleju napędowego dla potrzeb MZK w Słupsku
  • rozstrzygnięcie protestów w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 1,1 mln EURO na zakup oleju napędowego
  • konsultowanie materiałów przygotowawczych do wszczęcia postępowania i wyboru właściwego trybu popartego wnioskiem do Prezesa UZP na zakup autobusów komunikacji miejskiej w przetargu dwustopniowym o wartości 250 tys. EURO oraz prowadzenie negocjacji w tymże postępowaniu
  usług:
  • sporządzenie specyfikacji i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego z podziałem na 10 zadań częściowych o wartości powyżej 2,5 mln EURO (również w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej) na usługę administrowania zasobem komunalnym PGM Gdańsk - ŚRÓDMIEśCIE,
  • sporządzenie specyfikacji i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego z podziałem na 7 zadań częściowych o wartości powyżej 1,5 mln EURO (również w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej) na usługę administrowania zasobem komunalnym PGM Gdańsk - NOWY PORT,
  • sporządzenie specyfikacji i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego z podziałem na 5 zadań częściowych o wartości powyżej 1,4 mln EURO (również w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej) na usługę administrowania zasobem komunalnym PGM Gdańsk - OLIWA,
  • sporządzenie specyfikacji i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego z podziałem na 8 zadań częściowych o wartości powyżej 1,1 mln EURO (również w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej) na usługę administrowania zasobem komunalnym PGM Gdańsk - WRZESZCZ,
  • sporządzenie specyfikacji i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego z podziałem na 5 zadań częściowych o wartości powyżej 600 tys. EURO (również w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej) na usługę administrowania zasobem komunalnym PGM Gdańsk - OLIWA,
  • sporządzenie specyfikacji i przeprowadzenie jednoczesne 9 przetargów nieograniczonych każdy o wartości od 200 tys. EURO do 500 tys. EURO (również w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej) na usługę administrowania zasobem komunalnym PGM Gdańsk - ŚRÓDMIEśCIE,
  • sporządzenie specyfikacji i przeprowadzenie jednoczesne 7 przetargów nieograniczonych każdy o wartości od 100 tys. EURO do 350 tys. EURO (również w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej) na usługę administrowania zasobem komunalnym PGM Gdańsk - NOWY PORT,
  • sporządzenie specyfikacji i przeprowadzenie jednoczesne 8 przetargów nieograniczonych każdy o wartości od 170 tys. EURO do 450 tys. EURO (również w charakterze Przewodniczącego Komisji Przetargowej) na usługę administrowania zasobem komunalnym PGM Gdańsk - WRZESZCZ,
  • konsultowanie poprawności przebiegu przetargu dwustopniowego o wartości powyżej 200 tys. EURO na wykonywanie usługi sprzątania miasta Gdańska,
  • opinia nt. kryteriów oceny ofert zastosowanych w przetargu dwustopniowym o wartości powyżej 200 tys. EURO na prace konserwatorskie na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
  • przygotowanie 3 protestów i dwóch odwołań do przetargu nieograniczonego o wartości 175 tys. EURO na dowóz dzieci do szkół na terenie gm. Grzmiąca.
  • skonsultowanie specyfikacji i udział w pracach Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 50 tys. EURO z podziałem na kilkanaście zadań częściowych na zalesienie 100 ha gruntów w Nadleśnictwie Trzebielino,
  • weryfikacja specyfikacji do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 tys. EURO na informatyczny system bankowy dla PGM Gdańsk śródmieście
  • sporządzanie protestów i odwołań na zlecenia Oferentów,
  • rozpatrywanie wniesionych protestów do Zamawiającego,
  • udział w rozprawach arbitrażowych w imieniu Zamawiającego i Oferenta.

Opracowana dokumentacja dla celów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  roboty budowlane:
 • przygotowanie specyfikacji do przetargu dwustopniowego o wartości około 20 mln EURO (III co do wartości przetarg w Polsce w roku 1999) na przekształcenie nieruchomości objętych uchwałą Nr II/21/98 Rady Gminy USTKA z dnia 08.06.1998r. w obrębie terenów Gminy USTKA w części obszarów wsi Przewłoka dla osiągnięcia podaży nieruchomości uzdrowiskowo - nadmorskich
  dostawy:
 • przygotowanie specyfikacji do przetargu dwustopniowego o wartości powyżej 400 tys. EURO na zakup autobusów komunikacji miejskiej w Słupsku
  usługi:
 • przygotowanie dwukrotne całej dokumentacji postępowania dla 4 przetargów nieograniczonych o wartości od 1,1, mln EURO do 2,5 mln EURO na wykonywanie usługi administrowania zasobami gminy Gdańsk,
 • przygotowanie całej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości powyżej 100 tys. EURO na wykonanie numerycznej mapy topograficznej dla Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych

Sporządzenie ekspertyz:

 • sporządzenie koreferatu do dokumentacji przetargowej o wartości 8,8 mln EURO przygotowanej do przetargu nieograniczonego na zakup 50 szt. autobusów komunikacji miejskiej dla miast Koszalin, Kołobrzeg i Szczecinek
 • sporządzenie opinii o realizacji umowy zawartej po przetargu dwustopniowym o wartości 1,7 mln EURO na usługę sprzątania zasobów w zarządzie PGM Gdańsk Oliwa i wprowadzanych do niej zmian
 • opinia w sprawie zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych przebiegu realizacji remontu Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie prowadzonego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji o wartości 75 tys. EURO
 • opiniowanie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w TBS w Gdańsku"
 • opiniowanie poprawności badania i oceny ofert, możliwości odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości do 30 tys. EURO na ochronę obiektów dla MOK Koszalin
 • wyjaśnienie kierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Szczecinie w sprawie nieprawidłowości przy realizacji inwestycji budowlanej zarzuconych przez Starostwo dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Szczecinku w postępowaniach o wartości łącznej do 30 tys. EURO.
 • Weryfikacja dwóch specyfikacji na roboty budowlano - konserwatorskie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, każda wartości ok. 400 tys. EURO.

do góry | o firmie | szkolenia | doradztwo | kontakt
Copyright © 2004-2021 zamowienia.com.pl
All rights reserved. nota prawnaPolityka cookies All rights reserved.
opracowanie i utrzymanie ciachoo[dot]com